000000000

میلگرد22-میلگرد 18 تبریز-میلگرد هیربد زرند-میلگرد کلاف

65cc7458115cd32b9a0feb192
مسوار(جهت دیدن قیمت کلیک نمایید)
65cc7458115cd32b9a0feb190
میلگرد شش پر(جهت دیدن قیمت کلیک نمایید)
65cc7458115cd32b9a0feb116
میلگرد کشش(جهت دیدن قیمت کلیک نمایید)
65cc7458115cd32b9a0feb149
میلگرد پولیش(جهت دیدن قیمت کلیک نمایید)

آهن آنلاین

دانشنامه آهن آنلاین

65cc7458115cd32b9a0feb160